top of page

גביית חובות היא דיסציפלינה משפטית המיושמת בכל תחומי השיפוט בישראל ומחוץ לה
משרדנו מספק שירותי גביית חובות  לגופים מוסדיים, גופי תקשורת ותאגידים נוספים אשר נהנים ממערך מיומן של צוות מימון ביותר עלי ידע וניסיון של שנים בתחום הגבייה. נושה אשר לא יפעל בזמן עלול לפגוע באופן מהותי בסיכויים שלו להצליח בהליכי הגבייה.  לכן, חיוני להפקיד את התביעה בידי משרד עורכי דין המתמחה בנושא. למשרד כהן שמש ניסיון רב שנים בגביית חובות ופועל וגובה תביעות מטעם אינספור נושים. המשרד מתמחה בתיקים הנוגעים למימושי בטוחות מרוכבים של נושים מובטחים בהקפים של עשרות מיליוני שקלים.

גבייה

הליכי גבייה מקדמיים

לפני תחילת גביית החוב על הנושה לשלוח התראה לחייב המודיעה לו כי התשלום לא התקבל, ואי תשלום יוביל להליכים משפטיים. במידה וההתראה לא תוביל לתשלום מיידי גביית החוב המשפטי תתחיל באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או בית המשפט.

הליכי גבייה ישירות בהוצאה לפועל

אם אתה מחזיק בהמחאה או שטר חוב או שטר משכנתה / משכון או אם התביעה שלך היא על סכום קצוב  (סכום שניתן לנקוב בו או לחשב אותו בקלות באמצעות חישוב מתמטי פשוט) מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב (לדוגמה: חוזה שבו מתחייב אדם לשלם סכום מסוים).

במקרים הנ"ל ניתן לנקוט בהליך יחיסית פשוט ואת התביעה או השטר ניתן להגיש ישירות ללשכת ההוצאה לפועל (במקום לדון בתיק בפני בית משפט אזרחי).

לאחר הגשת התביעה ללשכת ההוצאה לפועל החייב מקבל הודעה וניתנת לו הזדמנות להתנגד לתביעה. אם לא יעשה כן במועד שנקצב לו בחוק הנושה ראשי לנקוט כנגדו בהליכי אכיפה.

החייב מחויב לשלם את סכום החוב בבת אחת, או אם הדבר אינו מתאפשר לחייב, החייב יכל להגיש בקשה לשלם את החוב בתשלומים לתקופה של שלוש שנים אם סכום החוב אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים או ארבע שנים אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.

אכיפה

כאשר מתקבל פסק דין בר ביצוע או במקרה בו הוגש הליך גבייה ישירות בהוצאה לפועל במועד בו ראשי הנושה לנקוט בהליכי אכיפה עיקולים על חשבונות בנק של החייב עיקולי ותפיסת רכבים (לרבות מנהג בעלים לרכבים שאינם רשומים על שם החייב במשרד הרישוי) עיקולי משכורת עיקולי צד ג' אצל לקוחות הגבלות חידוש רישיון נהיגה, עיכוב יציאה מארץ, הגבלות בבנק ישראל, עיכוב חידוש דרכון, הגבלת כרטיסי חיוב, הגבלת רשם החברות משלוח צווי מידע לכל גורם רלוונטי במשק הפעלת חוקרים למתן חקירות כלכלית ולצורך מנהג בעלים הרמת מסך ההתאגדות (מחוץ ובמסגרת תיק ההוצאה לפועל) הגשת בקשות לכינוס נכסים בהוצאה לפועל. אם לחייב יש נכסים שניתן לגבות אותו מהם לשכת הוצאה לפועל מאפשרת לנושה להטיל עיקולים על הנכסים כגון בנקים, רכבים מקרקעין ועוד, יכול הנושה לבקש את מכירת הנכסים שעוקלו.

Who Are We
bottom of page